regulamin stołówki - SP nr 1 w Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mariana Osińskiego w Rykach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Przejdź do treści
Przydatne linki:

regulamin stołówki

Stołówka szkolna
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
          I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Korzystanie z posiłków jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest wiążące do momentu rezygnacji.
 3. Do korzystania z obiadów upoważnieni są uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach, po wcześniejszym złożeniu Deklaracji.
 4. Korzystanie z obiadów możliwe jest tylko od początku każdego miesiąca.
 5. Rezygnację należy zgłosić minimum z siedmiodniowym wyprzedzeniem  w stołówce szkolnej.
 6. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej. Nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 7. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 8. Uczniowie spożywają posiłki wyłącznie w stołówce szkolnej.
 9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu stołówki i właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków.
 10. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane w sposób umyślny przez uczniów ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.
 12. Aktualny jadłospis dostępny jest w stołówce szkolnej.
         II ODPŁATNOŚCI
 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu dla uczniów i pracowników szkoły, oraz śniadanie, obiad i podwieczorek dla oddziału przedszkolnego.
 2. Informacje o odpłatności za obiady dostępne są u intendenta oraz na stronie http://www.zso1ryki.pl w zakładce Stołówka szkolna.
 3. Należność za posiłki za każdy miesiąc regulujemy z góry do dnia 20 każdego miesiąca.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki.
 5. Od wpłat dokonanych po terminie są naliczane odsetki ustawowe.       
 6. Zaleganie z opłatą powoduje skreślenie ucznia z listy z początkiem następnego miesiąca kalendarzowego.
 7. O wszelkich zmianach w terminach korzystania z posiłków, zmianach wybranej opcji abonamentu posiłków lub zmianę danych umieszczonych w Deklaracji należy poinformować intendenta osobiście lub telefonicznie pod nr 818651565.  
 8. Niedopłatę na końcu roku kalendarzowego i szkolnego należy uiścić minimum 7 dni przed jego zakończeniem.
         III ZWROTY ZA POSIŁKI
 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić na podstawie uprzedniego zgłoszenia nieobecności ucznia z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi powyżej jednego dnia lub dłużej.
 2. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z posiłków należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej lub w dniu nieobecności najpóźniej do godz. 8.00 osobiście u intendenta, lub telefonicznie pod nr 818651565.
 3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 4. Wszelkie nieobecności zgłaszane z zachowaniem powyższych zasad skutkują pomniejszeniem należności w miesiącu kolejnym, natomiast nie będą odliczane koszty obiadów za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 5. Informację dotyczącą odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać u intendenta lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 8651565.
         IV ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE
 1. Na terenie stołówki podczas posiłków mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie korzystający z obiadów.
 2. Zabrania się przebywania i towarzyszenia dzieciom opiekunów prawnych i innych osób niebędących pracownikami szkoły.
 3. Stołówka wydaje obiady od 11.15 do godziny 13:45 w czasie ustalonych przerw.
 4. Podczas I przerwy obiadowej posiłki spożywają uczniowie klas 4 i 5 , II przerwa obiadowa jest dla uczniów klas 7 i 8, ostatnia przerwa jest dla klas 6. Przerwę obiadową  oddziału przedszkolnego i klas najmłodszych wyznacza klasie wychowawca po konsultacji z intendentem szkoły.
 1. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania przepisów BHP oraz procedur funkcjonowania stołówki w czasie reżimu sanitarnego.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązuje zasada kulturalnego zachowania. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 3. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze szkoły (konkursy, turnieje, wyjścia klasowe) je obiad w innych godzinach.
 4. Nie wolno rezerwować miejsc koleżankom i kolegom.
 5. W stołówce obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 6. Nadzór nad bezpieczeństwem uczniów stołujących się i utrzymaniem porządku sprawują nauczyciele według harmonogramu.
 7. Na stołówkę nie wchodzimy w odzieży wierzchniej ani w strojach gimnastycznych.
 8. Plecaki i torby uczniowie pozostawiają poza stołówką.
 9. Należy odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników kuchni.
        V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: Tomasz Bany tomasz.bany@zso1ryki.pl
Wróć do spisu treści